صفحه اصلی > نحوه تهیه پوستر
.: نحوه تهیه پوستر

 راهنمای طراحی پوستر برای کنگره

  
    -        اندازه پوستر  90 cm × 70 cm می باشد(Portrait)

-         پوستر می بایست  به زبان انگلیسی تهیه گردد.

-         درج آرم کنگره الزامی می باشد.

 

 دانلود فایل نمونه پوستر

 

o       سازمان دهی اطلاعات 

   

عنوان، نويسنده/نويسندگان و وابستگی سازمانی

Title/Authors/Affiliation of authors

مقدمه: طرح مسئله و مرور مختصر ولی مهم از مطالب، اهداف

Introduction

مواد و روش ها: توضیح مختصر فرآیند ها و روش کار

Methods

نتايج: ذکر داده ها و يافته ها

 Result

بحث و نتیجه گیری

Conclusion

منابع (حداقل3-حداکثر 8 منبع)

 References

 

توجه: 
لازم به توضیح است ترکیب بندی اجزای فوق متناسب با اهمیت و حجم محتوی هر یک از اجزا، قابل تغییر می باشد و افراد مطابق با سلیقه خود می توانند پوستر خود را طراحی نمایند.

o       طراحی پوستر

عکس ها و نمودارها
• 
نبايد کوچکتر از 18 در 10 سانتی متر باشند
• 
تمام عکس ها بايد توضيح داشته باشند
• 
عکس ها حداقل  300 dpi در اندازه نهايی باشند
• 
رنگ ها و تنظيمات نمودارها را متناسب با نمای پوستر تغيير دهيد
• 
نمودارهای سه بعدی برای پوستر مناسب نيستند